Skip to content

Terms and Conditions

Nederlands

1. Lidmaatschap bij Leiden United is toegankelijk voor studenten aan Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden.

​2. Lidmaatschap is persoonsgebonden. 

3. Deelname aan het programma van Leiden United kost €50,- of €15,- per semester. 

4. De contributie kan worden betaald  door het over te maken naar het
volgende rekeningnummer: NL83 RABO 0107697661 t.n.v. Leiden
United. Vermeld bij een digitale machtiging je voor- en achternaam in de
omschrijving. Het is ook mogelijk om contant te betalen of via online.

5. De contributie van het lidmaatschap omvat zeven diners en voorafgaand
een drankje bij café de Keyzer, toegang tot al onze activiteiten en
ledenkorting voor al onze feesten. 

6. Uitschrijven na de officiële deadline is alleen mogelijk met opgave van een geldige reden. Voorbeeld van een geldige reden is uitschrijving bij de
onderwijsinstelling. 

7. Bij uitschrijving van het FOODIE lidmaatschap na het betalen van de contributie, geldt de volgende regeling:- Per diner waarbij de deelnemer aanwezig was of zich niet tijdig heeft afgemeld, wordt € 10,- in mindering gebracht.  – Bij uitschrijving na het derde diner wordt geen contributie meer gerestitueerd.​

8. LIGHT lidmaatschappen kunnen niet worden gerestitueerd. 

9. De deelnemer dient op de hoogte te zijn en zich te houden aan de regels omtrent de diners.

10. Voor de aanmelding voor activiteiten gelden de regels welke via de
nieuwsbrief, website, Facebook, Instagram en WhatsApp bekend worden
gemaakt.

11. Van leden wordt verwacht dat ze evenementen/activiteiten bijwonen waarvoor ze zich aanmelden. Indien leden verhinderd zijn, wordt van hen verwacht dat zij het bestuur hiervan op de hoogte stellen vóór de voor elk evenement vastgestelde deadline. Indien een lid het bestuur niet op de hoogte stelt van 3 activiteiten betreffende onbeschikbaarheid, wordt het lidmaatschap van het genoemde lid ingetrokken.

English

1. Membership with Leiden United is accessible for students at Leiden University or Hogeschool Leiden.

2. Membership is non-transferable.

3. Participation in the program of Leiden United costs either €50,- or €15,-per semester.

4. The membership fee can be paid by transferring it to the bankaccount of Leiden United: NL83 RABO 0107697661, be sure to mention your full name in the description. It is also possible to pay in cash or online.

5. The membership fee includes seven dinners and a drink at Café de Keyzer prior to the dinners. Moreover, you get access to all our activities and a membership discount to all our parties. 

6. Cancelling your membership after the official deadline is only possible with well-founded reason. An example of a well-founded reason is de-registration at Leiden University or Hogeschool Leiden.

7. When cancelling your FOODIE membership after the membership fee has been paid, the following rules apply:
– For each dinner the participant attended or did not cancel on time, there will be a reduction of € 10,- to the refund.
– When cancelling the membership after the third dinner there will no longer be a refund of the membership fee.

8. LIGHT memberships are non-refundable.

9. Every participant is required to be aware and follow the rules concerning the dinners.

10. The rules and procedures for signing up for activities organized by Leiden United will be announced through the newsletter, website, Facebook, Instagram and WhatsApp.

11. ​Members are expected to attend events/activities that they sign up for. In case members are unable to make it, they are expected to inform the Board before the deadline specified for each event. If a member fails to notify the Board for 3 events regarding unavailability, the membership of the said member will be revoked.